MEE Zuid-Limburg

Privacy

Privacyverklaring  MEE Zuid-Limburg,  mei 2024


MEE Zuid-Limburg verwerkt uw persoonsgegevens, veilig en vertrouwd. We vinden het belangrijk dat onze cliënten  vertrouwen hebben in onze organisatie en onze diensten. Daarom doen we er alles aan om uw privacy te beschermen. De regels hierover zijn onder andere vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toezicht houdt op de naleving van de wet. Daarnaast zijn onze medewerkers strikt gehouden aan een aantal specifieke gedragsregels. U ontvangt aan het begin van uw dienstverleningstraject bij MEE een folder met de titel ‘Beheer van persoonsgegevens door MEE Zuid-Limburg.’ Deze folder bevat de belangrijkste informatie over de bescherming van persoonsgegevens door MEE. Deze verklaring is een  toelichting op de informatie uit de folder.

1.Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon.

2.Welke soorten persoonsgegevens onderscheiden wij?                                              

Wij maken een onderscheid tussen:

  • algemene persoonsgegevens, zoals naam adres en woonplaats,
  • bijzondere persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld gegevens over iemands gezondheid,
  • gegevens van gevoelige aard. Onder gegevens van gevoelige aard verstaan wij:  gegevens over de financiële of economische situatie van de betrokkene, (Andere) gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering of uitsluiting van de betrokkene (gokverslaving, prestaties op school, relatieproblemen, etc.), gebruiksnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens, gegevens die kunnen worden gebruikt voor (identiteits)fraude en gegevens over kinderen.

Het uitgangspunt bij het verzamelen en delen van gegevens is het need-to-know-principe  Dit houdt in dat  zorgvuldig wordt afgewogen, of de gevraagde, gedeelde en geregistreerde informatie nodig is in relatie tot het doel.

3.Bent u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?                                            

Ja, in de meeste gevallen wel. Want in veel gevallen is het nodig om over uw  persoonsgegevens te kunnen beschikken om u goed te kunnen verder helpen. In de gevallen waarbij het niet nodig is uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld bij een incidenteel contact of een incidentele informatiebijeenkomst) te registreren, doen wij dat niet.

4.Verzamelt MEE gegevens over u bij anderen?                                                                

In principe verzamelt MEE alleen gegevens bij anderen wanneer dat nodig is voor een goede dienstverlening maar niet nadat u daar uw nadrukkelijke, schriftelijke toestemming voor hebt gegeven. U bent dan op de hoogte over welke informatie, met welk doel bij welke organisatie worden opgevraagd.

5.Verstrekt MEE gegevens over u aan anderen?                                                               

In principe verstrekt MEE informatie over u aan anderen, alleen wanneer dat nodig is voor een goede dienstverlening, maar niet nadat  u daar uw nadrukkelijke, schriftelijke toestemming voor hebt gegeven. U bent dan op de hoogte over welke informatie, met welk doel en aan welke organisatie verstrekt wordt..

6.Voor welke doelen gebruiken we de gegevens?                                                          

Wij gebruiken uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen informeren, adviseren en ondersteunen bij uw hulpvraag.

7.Voor welke diensten gebruiken we de gegevens?                                                     

MEE onderscheidt de volgende diensten waarvoor het verwerken van gegevens van belang is:

       ·  Activerende cliëntondersteuning: deze bestaat uit informatie en advies en kortdurende ondersteuning gericht op       meedoen.
·  Versterking van uw positie in het aanvraag- en toekenningsproces, deze dienstverlening bestaat uit  de                        begeleiding in het (her)aanvraag- en toekenningsproces op alle levensdomeinen. Voorbeelden hiervan zijn:
     – ondersteuning bij de aanvraag van maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo en Jeugdwet                               ondersteuning bij de aanvraag van een Wlz-indicatie
     – ondersteuning bij de aanvraag van voorzieningen in het kader van de ZvW
     – ondersteuning bij bezwaar en beroep
     – ondersteuning bij het opstellen en evalueren van een zorgplan/plan van aanpak/familieplan, etc.
     – ondersteuning bij een aanvraag voor een uitkering, curatele, bewindvoering of mentorschap
     – ondersteuning bij het opstellen en evalueren van een handelingsplan in het kader van passend onderwijs
     – ondersteuning bij het realiseren van geïndiceerde zorg

        Beide vormen van ondersteuning kunnen zowel groepsgewijs als individueel worden uitgevoerd.

8.Op basis van welke grondslagen gebruiken we uw gegevens?                                

Een grondslag is de juridische basis voor de verwerking van gegevens. Zonder juridische grondslag mag MEE uw gegevens niet verwerken. Er kunnen zes verschillende grondslagen zijn op basis waarvan wij uw gegevens verwerken. Daarvan is er minimaal één van toepassing. De mogelijke grondslagen zijn:

        1.     Ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene
 2.     De gegevensverwerking is noodzakelijk vanwege een wettelijke verplichting van de verantwoordelijke
 3.     De gegevensverwerking is noodzakelijk voor een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is
 4.     De gegevensverwerking is noodzakelijk ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene
 5.     De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de goede vervulling van een taak in het algemeen belang of voor            de uitoefening van het openbaar gezag dat bij wet aan de verantwoordelijke is opgedragen
6.     De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van de                               verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de
       fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de                     persoonlijke levenssfeer, prevaleert.


9. Is er sprake van geautomatiseerde individuele besluitvorming?
MEE Zuid-Limburg maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, omdat dit voor onze dienstverlening niet nodig is.

10. Hoe zit het met het delen van gegevens is wijkteams, sociale teams, enz?             

De privacyregels van MEE gelden ook in het werken in teams in de wijken, waarin ook andere organisaties vertegenwoordigd zijn. Onze uitgangspunten zijn ook hier: zorgvuldigheid, transparantie en aantoonbaarheid. Met de partners in de samenwerkingsverbanden worden privacy-afspraken gemaakt, die ook met u gedeeld worden.

11. Hoe beveiligen wij uw  persoonsgegevens?                                                               

Wij beveiligen uw persoonsgegevens tegen verlies of beschadiging door diverse technische en organisatorische maatregelen. Ook hebben wij voorzieningen getroffen die waarborgen dat vervanging of herstel kan plaatsvinden bij verlies of beschadiging van uw gegevens.   Wij bewaren geen persoonsgegevens op papier. Ons digitale registratiesysteem is beveiligd en ingericht naar de geldende beveiligingsnormen. Daarbij hebben we oog voor het onderscheid  tussen de algemene persoonsgegevens,  bijzondere persoonsgegevens en  gegevens van gevoelige aard.

Onze medewerkers zijn  uit hoofde van hun functie verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens die zij verwerken. Wij hebben strikte afspraken over een zorgvuldige en transparante omgang met uw gegevens. Medewerkers zijn gehouden aan de aantoonbaarheid van hun zorgvuldigheid en transparantie naar u als cliënt.

12. Worden uw gegevens buiten de EU gebracht?
MEE Zuid-Limburg heeft als uitgangspunt  persoonsgegevens in principe alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de AVG van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

13. Hoe lang bewaren we uw gegevens?                                                                         

Wij bewaren uw gegevens maximaal 20 jaar.

14. Welke rechten hebt u?
MEE Zuid-Limburg vindt het belangrijk dat u uw rechten op basis van de wet goed kan uitoefenen. U kunt gebruik maken van de volgende rechten:

       –    Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
    Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om          deze aan te laten passen;
    Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we        ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op,          zoals onze plicht om bepaalde (financiële) gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst.
     Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd          moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens                    verwijderd moeten worden of wanneer u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de            beperking van de verwerking aan te vragen;
–   Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben,                        overdragen aan u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken inzake de        gegevens die worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;
     Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen                   belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct                 marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.

15. Gebruik van persoonsgegevens in interne en/of externe publicaties.                  

Wij gebruiken geen persoonsgegevens voor interne- of externe publicatiedoelen (zoals website, jaarberichten, Instagram, Facebook, Linked-in) zonder u daarvoor van te voren schriftelijk  om  toestemming te vragen. Een eerder verleende toestemming kan elk moment door u weer worden ingetrokken.

16. Met welke organisaties werkt MEE Zuid-Limburg zoal samen?

Wij werken in het kader van een zo passend mogelijke dienstverlening samen met onder meer de volgende organisaties:

·        Algemeen Maatschappelijk Werk

·        Huisartsen

·        Scholen

·        Bureaus Jeugdzorg

·        Indicatieorganen

·        Thuiszorgorganisaties

·       Consultatiebureaus

·        Kinderopvang

·        Verpleeghuizen

·        Fysiotherapeuten

·        Mantelzorgorganisaties

·        Zorgaanbieders

·        Geestelijke gezondheidszorg

·        Organisaties op het gebied van arbeid

·        Gemeenten

·        Revalidatiecentra

 

Ook is MEE is aangesloten bij de Verwijsindex. De verwijsindex is een digitaal signaleringssysteem om hulpverlening aan kinderen en jongeren (0-23 jaar) beter en sneller te laten verlopen. Als een hulpverlener of beroepskracht zorgen heeft over een kind of jongere, kan hij of zij snel zien of er andere hulpverleners betrokken zijn. In de Verwijsindex wordt alleen basisinformatie (naam, adres, woonplaats) opgeslagen en contactgegevens van betrokken hulpverleners. Wij informeren onze cliënten altijd over registratie in de Verwijsindex.

Bij (een vermoeden van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld maakt de medewerker van MEE een zorgvuldige afweging over het wel of niet melden hiervan, ook als u hiervoor (nog) geen toestemming geeft. Wij zullen u hierover wel informeren.

Soms lopen mensen vast in hun leven. Ze weten niet waar ze hulp kunnen vragen of ze willen geen hulp vragen. In het kader van onze visie op outreachend werken stapt MEE  op deze mensen af, samen met een familielid of een andere hulpverlener uit de buurt. Wanneer de persoon alsnog geen contact of hulp wil, dringt MEE haar dienstverlening niet op.

16. Maakt MEE gebruik van cookies op haar website?                                        

Ja, MEE maakt gebruik van cookies op haar website. Deze cookies worden niet gebruikt voor commerciële doelen, maar om ervoor te zorgen dat de website zo soepel mogelijk draait. U kunt onze website anoniem bekijken, zonder onbewust persoonlijke gegevens met MEE te delen.

17. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Mocht u nog vragen, een klacht of een opmerking hebben, dan kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming Ank Daemen via het telefoonnummer 088-0102205 of per mail mijnprivacy@meezuidlimburg.nl

Ook is het mogelijk u rechtstreeks te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

MEE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Elke aanpassing zal op de website worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te lezen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende privacyverklaring op de hoogte bent.