MEE Zuid-Limburg

Werkfit

Naast een grote afstand tot de arbeidsmarkt is bij mensen met een beperking vaak sprake van belemmeringen op andere leefgebieden. Door weer actief mee te doen, voelen mensen zich gezonder en wordt de stap naar betaald werk kleiner. Sinds 2019 heeft MEE Zuid-Limburg een raamovereenkomst met UWV om de re-integratiediensten Modulaire re-integratie en Werkfit maak trajecten uit te voeren.

Werkfit maken

Werkfit maken is een re-integratiedienst van MEE Zuid-Limburg. Het traject is een voorbereiding op begeleiding naar betaald werk en leidt ertoe dat ‘de klant’ een realistisch beeld krijgt van zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt en zijn aandacht richt op het terugkeren in het arbeidsproces. Het traject ‘Werkfit maken’ is onderverdeeld in drie hoofdactiviteiten. Niet alle hoofdactiviteiten hoeven steeds ingezet te worden; dit kan per klant verschillen. Maatwerk voor de klant is uitgangspunt. De hoofdactiviteiten zijn gericht op het;

  1. Versterken van werknemersvaardigheden
  2. Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit
  3. Bij de klant in beeld brengen van zijn arbeidsmarktpositie

MEE Zuid-Limburg biedt re-integratie activiteiten aan mensen met een beperking (bijvoorbeeld een verstandelijke- of lichamelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel) of een combinatie van beperkingen of problematiek. Met onze achterliggende expertise over de consequenties die het hebben van een beperking heeft en onze integrale levensbrede aanpak bereiken wij goede activeringsresultaten met deze doelgroep, wat leidt tot een passendere en duurzame participatie.

Elk activeringstraject is maatwerk. In de basis omvat een traject;

  • Situatieverduidelijking; wij brengen de capaciteiten van de klant in beeld. We maken een reële inschatting van de mogelijkheden en de arbeidsmarktkansen van de kandidaat
  • Opstellen plan van aanpak met de klant waarin onder andere aandacht is voor te zetten stappen en resultaten en mogelijkheden van sociaal netwerk en voorliggende voorzieningen
  • Gerichte psycho-educatie het vergroten van zelfinzicht en de mogelijkheden om met de beperking om te gaan, aanleren van aanvullende strategieën en het vergroten van het zelfvertrouwen
  • Trainen, ontwikkelen en eigen maken van sociale werknemersvaardigheden, onder andere het leren en toepassen van adequate leerstrategieën, het leren benutten van beschikbare hulpmiddelen en het leren structureren en prioriteren

MEE Zuid-Limburg biedt intensieve coaching op maat, afhankelijk van de situatie van de klant. Onze levensbrede expertise van beperkingen en integrale werkwijze leidt tot duurzame activering.

Meer weten?
Voor meer informatie over de Werkfit-trajecten van MEE kunt u terecht bij Tamara Loo, adviseur projecten. Zij is te bereiken via t.loo@meezuidlimburg.nl of 088 – 010 22 92.