MEE Zuid-Limburg

Missie en visie

Onze Missie
Ons ideaal is een inclusieve samenleving. MEE gelooft in een samenleving die er is voor iedereen; waarin mensen met een beperking allereerst op hun mens-zijn worden gewaardeerd en niet op hun beperking. Waarin iedereen meetelt en waarin ieder individu een waardevol leven kan leiden.

Een samenleving die mensen insluit in plaats van uitsluit. Meedoen is namelijk een mensenrecht. Dat is waar wij voor staan!

Onze Visie
De samenleving wordt steeds complexer waardoor een groeiend aantal mensen moeite heeft om mee te doen.
Wanneer het nodig is bieden wij mensen (met een beperking) cliëntondersteuning om hen in hun eigen kracht te versterken en de mogelijkheden van hun netwerk te gebruiken. Zodat ook zij van waarde kunnen zijn en hun talenten kunnen benutten. Door onze ondersteuning durven mensen met een beperking weer te geloven in hun eigen mogelijkheden. Door zelf keuzes te maken en de regie te voeren over hun leven wordt de kwaliteit van hun bestaan vergroot.
De samenleving is nog niet altijd voldoende ingericht op de participatie van mensen met een beperking. Hierin hebben wij een belangrijke maatschappelijke opdracht: wij zetten graag onze specifieke kennis van beperkingen in om lokale voorzieningen en instanties te versterken in het aanbod voor en de omgang met mensen met een beperking.

Dat is waar wij voor gaan!

MEE vervult ook collectieve taken om de maatschappij open te laten staan voor participatie van mensen met een beperking: door informatievoorziening, signalering en maatschappelijke activering. Onze uitgangspunten bij zowel individuele, laagdrempelige ondersteuning als het uitvoeren van collectieve taken zijn:

Levenslang en levensbreed
De klant kan in iedere levensfase op alle terreinen van het maatschappelijk leven een beroep doen op ondersteuning door MEE.

Trajectbegeleiding
bij trajectbegeleiding gaat het om activiteiten ten bate van een cliënt die betrekking hebben op diverse diensten en levensgebieden tegelijk, of om vragen die zich volgtijdelijk binnen één levensgebied voordoen. MEE ondersteunt integraal op deze terreinen/vragen of regelt dat diverse organisaties passende ondersteuning bieden, in onderlinge samenhang.

Vraag gestuurd en resultaatgericht
De vraag van de klant geeft richting aan de dienstverlening die de consulent biedt. Samen met de klant wordt de vraag verduidelijkt en wordt afgesproken wat het gewenste resultaat van de ondersteuning moet zijn. De regie over de vraag blijft gedurende de dienstverlening bij de klant.

Tijdelijke ondersteuning
MEE ondersteunt mensen in het vinden van de door hen gewenste tijdelijke of structurele ondersteuning en dienstverlening, zodat de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan functioneren in de maatschappij. Daarbij neemt MEE niet de verantwoordelijkheid van de cliënt over en neemt zij tevens geen structurele zorg of ondersteuningstaken op zich. De ondersteuning is tijdelijk met als doel de klant weer zelf verder te kunnen laten gaan. De cliënt kan altijd opnieuw een beroep doen op ondersteuning door MEE.

Participatie
Mensen met een beperking maken vanzelfsprekend deel uit van de maatschappij. De cliëntondersteuner van MEE staat gedurende de ondersteuning naast de cliënt en werkt in het belang van de cliënt in het vinden van een zo normaal mogelijke oplossing voor haar of zijn vraag. Mensen met een beperking dienen, wanneer zij dit willen, in de eigen wijk of buurt gebruik te kunnen maken van reguliere voorzieningen. Met steun van voorzieningen op maat. Wanneer een klant zwaardere vormen van categorale dienstverlening of hulp nodig heeft of wenst, ondersteunt de cliëntondersteuner van MEE hierin.

Outreachend
MEE werkt outreachend wanneer mensen met een beperking niet bij machte zijn hun ondersteuningsvraag kenbaar te maken. MEE Zuid-Limburg spant zich in deze burgers te bereiken en handelt pro-actief.

Empowerment
MEE wil de eigen kracht van mensen met een beperking versterken. Zodat mensen invloed op hun eigen leven ervaren, en daadwerkelijk
hun plaats in de maatschappij kunnen innemen en hun bijdrage aan de samenleving kunnen leveren.

Netwerkondersteuning
Mensen hebben mensen nodig. Een goed netwerk draagt bij aan de kwaliteit van bestaan en de mate waarin mensen kunnen deelnemen en  bijdragen aan de samenleving. Voor mensen met een beperking bestaat het netwerk dikwijls uit een kleine kring van familieleden en betaalde hulpverleners. MEE kijkt, denkt en doet met haar cliënten mee om het eigen netwerk te vergroten en versterken. Zodat niet slechts enkele personen alles voor iemand betekenen, maar iedereen iets kan betekenen.

Diversiteit van klanten
De cliënten van MEE zijn niet uniform; niet in beperking, sekse, leeftijd, (culturele) achtergrond, ervaringen, levensbeschouwing etc. Om
invulling te kunnen geven aan uitgangspunten als vraagsturing, participatie en empowerment voor al onze cliënten, erkent MEE deze verschillen en stemt haar ondersteuning op de situatie en wensen van de cliënt af.

Transparant
MEE is in de ondersteuning die zij biedt open en eerlijk naar haar cliënten. MEE spreekt uit wat haar visie is, welke verwachting de cliënt kan hebben van haar dienstverlening en welke acties zij namens de cliënt onderneemt.