MEE Zuid-Limburg

Stagemogelijkheden

Stagemogelijkheden binnen MEE Zuid-Limburg

HBO Social Work en sociale studies

MEE Zuid-Limburg wil een inhoudelijke en leerzame stagemogelijkheid bieden aan HBO studenten Social Work/sociale studies. De  transitie in het sociale domein betekent  dat de inzet van stagiaires op verschillende niveaus en binnen verschillende organisatieonderdelen binnen MEE Zuid-Limburg mogelijk is. Dit vereist van de (aspirant) beroepsbeoefenaren een assertieve en flexibele houding waarbij het accent ligt op generalistisch kunnen werken, werken vanuit eigen kracht; netwerk gericht en inzetbaar zijn op zowel collectief als individueel niveau. Daarnaast wordt er binnen MEE Zuid-Limburg steeds meer gewerkt met  fluïde werkverbanden, wat voor stagiaires  betekent dat ze tegelijkertijd deel uit (kunnen) maken van verschillende werkverbanden. Opdrachten die deze werkverbanden moeten uitvoeren kunnen verschillen, evenals het verschil in de duur van teamsamenstelling, werkstructuur, taakgerichtheid, relatie met samenwerkingspartners e.d.

      Mogelijke werkzaamheden voor een (jaar)stagiaire:

 • Individuele, onafhankelijke cliëntondersteuning aan mensen met een beperking Levens-breed en levenslang.
 • Deelname bij uitvoering van themagerichte trainingen, groepswerk voor cliënten (zoals sociale vaardigheidstrainingen; agressie regulatietraining; omgaan met geld; rouwverwerking; logenotengroep etc.), informatieavonden/markten.
 • Uitzoekvragen vanuit Servicepunt, via de website of vanuit wijkteams oppakken
 • Eventueel ondersteuning bieden bij de uitvoering en invulling van maatjesprojecten/projecten.
 • Extra voorliggende ondersteuning aan cliënten waar anders niet in voorzien kan worden.
 • Profilering van de organisatie als maatschappelijke partner die zich ook inzet om alternatieve, informele ondersteuning te stimuleren.

       Welke kennis en ervaring kun je opdoen?

 • Herkennen van en procesmatig ondersteuning bieden aan mensen met een beperking zoals autisme, licht verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, psychische/psychiatrische problematiek ect.
 • Individuele en/of collectieve ondersteuning aan cliënten.
 • Sociale Netwerk Versterking.
 • De kunst van het vragen stellen.
 • Werken in en vanuit (sociale) wijkteams.
 • Registratie en Systemen.
 • Omgaan met weerbaarheid.
 • Sociale kaart op het gebied van de doelgroepen van MEE.
 • Wmo, Wlz, Jeugdwet, PGB,  Zorg in natura.
 • Interne processen en systemen,  P&O, protocollen.
 • Werken met meldcode kindermishandeling.
 • Deelname aan het interne proces binnen MEE over de ondernemende professional in de praktijk.
 • Mensen in hun kracht zetten vanuit eigen regie en eigen verantwoordelijkheid.
 • Creatief en innovatief zoeken naar mogelijkheden in het voorliggend veld.

MEE werkt met de volgende opzet voor stagiaires:

Studententeam: De studenten zullen samen een team vormen, die taken verdelen, met en van elkaar kunnen leren middels regelmatig overleg en intervisie. Op die manier wordt er een extra dimensie aan de stage toegevoegd waarbij naast het deelnemen aan een team van professionals een team van studenten staat.
Het gaat hier om studenten die minimaal een half jaar stage lopen voor 20 uur per week of meer (veelal 3e of 4e jaars studenten).

Bruggenbouwers: Bruggenbouwers zijn 2e jaars studenten Social Work, Pedagogiek of Sociale Studies en zullen in het 2e studiejaar de mogelijkheid krijgen kennis te maken met verschillende doelgroepen. Je wordt bv als ‘maatje’ gekoppeld aan een of meerdere cliënten of je ondersteunt bij een taak die door MEE wordt uitgevoerd.

Afstudeeronderzoek: Voor 4e jaars studenten Social Work of/en Sociale Studies bestaat de mogelijkheid om een afstudeeronderzoek bij MEE Zuid-Limburg uit te voeren. Mogelijkheden hiervoor wisselen per jaar en zijn afhankelijk van het onderzoeksthema.

Stageverzoeken kunnen gestuurd worden naar: stage@meezuidlimburg.nl

Stages voor overige studenten (HBO P&O, PR en Communicatie, MBO ICT of secretarieel)

Voor overige stageverzoeken, niet betrekking hebbend op de functiegroep consulenten, bijvoorbeeld studenten Personeel & Organisatie, ICT of PR & Communicatie, kunnen contact opnemen met mevr. J. Erens, P&O adviseur via j.erens@meezuidlimburg.nl.