MEE Zuid-Limburg

Signalering

MEE ondersteunt mensen met een beperking. Daarbij signaleert MEE knelpunten die de participatie van deze mensen belemmeren.

Sinds 2015 werken veel cliëntondersteuners van MEE in wijkteams, waar op verschillende manieren signalen en knelpunten worden aangepakt. Ondanks deze verschillen tussen gemeenten, vindt MEE het belangrijk om te blijven signaleren op lokaal en landelijk niveau. Zo kan een landelijk beeld worden geschetst van knelpunten die mensen met een beperking in Nederland belemmeren mee te doen in de maatschappij. Dit levert beleidsinformatie op voor het collectief belang en de beleidsontwikkeling door gemeenten.

MEE Signaal 2019

Het afgelopen jaar heeft MEE NL weer signalen verzameld van de cliëntondersteuners van twintig regionale MEE-organisaties waaronder MEE Zuid-Limburg. Mensen met een beperking ondervinden nog steeds belemmeringen bij het verkrijgen van de juiste zorg en ondersteuning.

De ondersteuning en zorg voor mensen met een beperking zijn opgenomen in verschillende wetten zoals de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet en de Participatiewet. Daarnaast kunnen zij gebruikmaken van allerlei voorzieningen en regelingen, zoals schuldhulpverlening, vervoer, onderwijs en regelingen op het gebied van werk en inkomen. Vooral waar de problematiek complex is en waar mensen met meerdere wetten en regels te maken krijgen, treden snel knelpunten op. Veel van de gesignaleerde knelpunten vragen daarom om het doorbreken van schotten in de wet- en regelgeving en het bieden van maatwerk.

Ook signaleren cliëntondersteuners dat voorzieningen en dienstverlening niet altijd goed zijn afgestemd op mensen met een beperking. Meestal heeft dat te maken met onvoldoende kennis over deze doelgroep, waardoor niet aangesloten wordt op de beperking. Dat geldt met name voor niet-zichtbare beperkingen, zoals een lichte verstandelijke beperking, autisme of een niet-aangeboren hersenafwijking.

“Als organisaties vanuit de cliënt denken in plaats vanuit het stelsel of de organisatie, dan komen zij tot creatieve en passende oplossingen. Vanuit MEE zijn we graag bereid om daarover mee te denken.”

MEE signaleringsrapportage 2022

MEE Trend- en signaleringsrapportage 2019

Overzicht knelpunten per wet