MEE Zuid-Limburg

[readspeaker_listen_button]

Melba

Melba is een systeem waarmee we aan de ene kant de mogelijkheden van een persoon en aan de andere kant de eisen van een functie in kaart brengen. Het systeem bestaat uit een capaciteiten- en een eisenprofiel. De vergelijking van beide profielen maakt adequate advisering en matching mogelijk.

Het capaciteitenprofiel

Met Melba brengen we het daadwerkelijk functioneren van de persoon in de praktijk in kaart. Dit functioneren (het arbeidsgedrag) wordt door een groot aantal factoren beïnvloed. Denk aan leeftijd, gezondheid, mobiliteit, opleiding, vakkennis, medicatie, persoonlijk en professioneel netwerk, zicht op eigen mogelijkheden en houding ten opzichte van werk. Melba legt het arbeidsgedrag op meerdere momenten en in verschillende situaties vast. Bijvoorbeeld tijdens een intakegesprek, tijdens aanvullende testen of op een stageplaats. Iemand ontwikkelt zich in de loop van een traject of presteert in verschillende (werk/leer)situaties anders. Door de capaciteiten van een persoon op verschillende momenten in kaart te brengen maken we ontwikkelingen en verschillen in presteren zichtbaar. Zo ontstaat meer grip op de (gedrags)factoren die voor die persoon belangrijk zijn om mee te nemen in de overgang of terugkeer naar werk. Ook krijgt de persoon meer inzicht in zijn gedrag, bekeken vanuit het perspectief van de eisen die in een gemiddelde werksituatie worden gesteld.

Het eisenprofiel
Melba biedt ook de mogelijkheid om de eisen van functies, taken of leerwerkplekken in kaart te brengen met behulp van het eisenprofiel. Door het opstellen van een eisenprofiel maken we de (minimale) eisen van een bepaalde werkplek inzichtelijk én kunnen we verschillende taken met elkaar vergelijken. Een gesprek met een leidinggevende en met iemand die het werk uitvoert is belangrijk voor het verzamelen van informatie. Een observatie ter plekke zal tot slot voldoende zijn om functie-eisen te beoordelen. Met het eisenprofiel kunnen we de taakeisen van alle functies analyseren, onafhankelijk van het bereik of branche waartoe de functie behoort.

Matching
Door de identieke opbouw van de capaciteiten- en eisenprofielen kunnen we Melba als profielvergelijkingssysteem gebruiken. Zo stellen we vast bij welke aspecten de mogelijkheden van de persoon al dan niet overeenkomen met de eisen van de functie. Discrepanties leggen we vast op een profielvergelijkingsformulier. Door een capaciteitenprofiel met een eisenprofiel te vergelijken (matching) gaan we na of een cliënt past op een bepaalde werkplek. Of dat begeleiding, ondersteuning of aanvullende training nodig is. Verder wordt duidelijk welke werkaanpassingen eventueel nodig zijn.

Een arbeidsonderzoek met Melba is een individueel assessment, variërend van een dagdeel tot een hele dag. Het is gericht op het in beeld brengen van concrete handelingsvaardigheid en (psychische) belastbaarheid. Hiermee wordt zichtbaar gemaakt onder welke randvoorwaarden en op welk niveau iemand kan functioneren.

Wanneer een Melba onderzoek?

Werkgevers, arbo organisaties:

Een onderzoek is bijvoorbeeld zinvol als er problemen zijn bij het functioneren op een werkplek, of als deze te verwachten zijn bij terugkeer naar werk na ziekte of ongeval. Is de oude functie nog geschikt (te maken)? Kunnen we een nieuwe functie creëren (jobcarving)?

Kunnen we met Functiecreatie hoger opgeleide werknemers ontlasten en nieuwe functies creëren voor mensen van lager functioneringsniveau?

Gemeenten en UWV:

Melba onderzoek is geschikt om in te zetten bij vragen in het arbeidstoeleidingstraject bij jongeren.

Melba onderzoek kan u ook helpen bij de onderbouwing van beslissingen in het kader van de Participatiewet (is er wel of geen duurzaam benutbaar arbeidsvermogen. Komt iemand in aanmerking voor beschut werk? Valt iemand in het doelgroep register)?

Meer weten?
Voor meer informatie over een MELBA onderzoek van MEE kunt u terecht bij Nancy Neroni, adviseur projecten. Zij is te bereiken via n.neroni@meezuidlimburg.nl of 088 – 010 22 72.