Back to Top

Missie en visie

Missie
MEE Zuid-Limburg ziet mensen met een beperking of handicap als burgers van onze samenleving die meer dan andere burgers in letterlijke of figuurlijke zin drempels hebben te overwinnen. MEE beschouwt het als haar taak om die burgers (en hun natuurlijk netwerk, zoals de familie), waar en voor zover zij dat wensen, bij het verwerven van het door hen gewenste burgerschap op alle levensgebieden te ondersteunen.
Dat betekent in de eerste plaats individuele ondersteuning. Maar ook: “signalering en maatschappelijke beïnvloeding ten dienste van het burgerschap van de mensen met een handicap of beperking.”

Niet alle mensen in onze samenleving zijn bij machte hun vraag om ondersteuning te verwoorden dan wel voor hun vragen hulp te zoeken, ook al is hun situatie zorgelijk. Soms zijn er signalen van derden.

Soms is het moeilijk in contact te blijven met een klant, ook al geeft eerder contact aanleiding tot zorg. In dergelijke gevallen is een outreachende opstelling van de MEE-dienstverlener vereist. Deze komt in beweging en reikt uit naar de cliënt (outreachend werken). Meer dan voorheen willen we oog hebben voor deze situaties en daarop adequaat inspelen.

 

Visie op cliëntondersteuning
MEE Zuid-Limburg wil door middel van haar dienstverlening mensen met beperkingen ondersteunen om een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden en om zo volwaardig mogelijk te participeren in de samenleving. MEE biedt individuele advisering en ondersteuning: informeert, vraagt na, legt mogelijkheden naast elkaar, wijst de weg, biedt efficiënt en laagdrempelig ondersteuning. MEE biedt cursussen om mensen vaardigheden te leren en kennis te bieden. MEE biedt contactgroepen om mensen contact te bieden met andere mensen in een gelijke situatie, ervaringen te laten delen en informatie te bieden.

MEE vervult ook collectieve taken om de maatschappij open te laten staan voor participatie van mensen met een beperking: door informatievoorziening, signalering en maatschappelijke activering. Onze uitgangspunten bij zowel individuele, laagdrempelige ondersteuning als het uitvoeren van collectieve taken zijn:

 

Levenslang en levensbreed
De klant kan in iedere levensfase op alle terreinen van het maatschappelijk leven een beroep doen op ondersteuning door MEE

 

Trajectbegeleiding
bij trajectbegeleiding gaat het om activiteiten ten bate van een cliënt die betrekking hebben op diverse diensten en levensgebieden tegelijk, of om vragen die zich volgtijdelijk binnen één levensgebied voordoen. MEE ondersteunt integraal op deze terreinen/vragen of regelt dat diverse organisaties passende ondersteuning bieden, in onderlinge samenhang.

 

Vraag gestuurd en resultaatgericht
De vraag van de klant geeft richting aan de dienstverlening die de consulent biedt. Samen met de klant wordt de vraag verduidelijkt en wordt afgesproken wat het gewenste resultaat van de ondersteuning moet zijn. De regie over de vraag blijft gedurende de dienstverlening bij de klant.

 

Tijdelijke ondersteuning
MEE ondersteunt mensen in het vinden van de door hen gewenste tijdelijke of structurele ondersteuning en dienstverlening, zodat de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan functioneren in de maatschappij. Daarbij neemt MEE niet de verantwoordelijkheid van de cliënt over en neemt zij tevens geen structurele zorg of ondersteuningstaken op zich. De ondersteuning is tijdelijk met als doel de klant weer zelf verder te kunnen laten gaan. De cliënt kan altijd opnieuw een beroep doen op ondersteuning door MEE.

 

Participatie
Mensen met een beperking maken vanzelfsprekend deel uit van de maatschappij. De cliëntondersteuner van MEE staat gedurende de ondersteuning naast de cliënt en werkt in het belang van de cliënt in het vinden van een zo normaal mogelijke oplossing voor haar of zijn vraag. Mensen met een beperking dienen, wanneer zij dit willen, in de eigen wijk of buurt gebruik te kunnen maken van reguliere voorzieningen. Met steun van voorzieningen op maat. Wanneer een klant zwaardere vormen van categorale dienstverlening of hulp nodig heeft of wenst, ondersteunt de cliëntondersteuner van MEE hierin.

 

Outreachend
MEE werkt outreachend wanneer mensen met een beperking niet bij machte zijn hun ondersteuningsvraag kenbaar te maken. MEE Zuid-Limburg spant zich in deze burgers te bereiken en handelt pro-actief.

 

Empowerment
MEE wil de eigen kracht van mensen met een beperking versterken. Zodat mensen invloed op hun eigen leven ervaren, en daadwerkelijk
hun plaats in de maatschappij kunnen innemen en hun bijdrage aan de samenleving kunnen leveren.

 

Netwerkondersteuning
Mensen hebben mensen nodig. Een goed netwerk draagt bij aan de kwaliteit van bestaan en de mate waarin mensen kunnen deelnemen en  bijdragen aan de samenleving. Voor mensen met een beperking bestaat het netwerk dikwijls uit een kleine kring van familieleden en betaalde hulpverleners. MEE kijkt, denkt en doet met haar cliënten mee om het eigen netwerk te vergroten en versterken. Zodat niet slechts enkele personen alles voor iemand betekenen, maar iedereen iets kan betekenen.

 

Diversiteit van klanten
De cliënten van MEE zijn niet uniform; niet in beperking, sekse, leeftijd, (culturele) achtergrond, ervaringen, levensbeschouwing etc. Om
invulling te kunnen geven aan uitgangspunten als vraagsturing, participatie en empowerment voor al onze cliënten, erkent MEE deze verschillen en stemt haar ondersteuning op de situatie en wensen van de cliënt af.

 

Transparant
MEE is in de ondersteuning die zij biedt open en eerlijk naar haar cliënten. MEE spreekt uit wat haar visie is, welke verwachting de cliënt kan hebben van haar dienstverlening en welke acties zij namens de cliënt onderneemt.

 

Lettergrootte aanpassen
Contrast weergave